PC16

  • PC16
  • PC16

Съответствия с други производители
John Crane  8BT
AES  M06S

Работни условия
Температура: -20°C  до +180°C
Налягане:  ≤2.5MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: V1, Q1, Q2, U2
Тяло: B, A, Q1, Q2
Вторично уплътнение: V, P, E, M1, M2
Пружина и метални части: F, G, M

Комплект
Стандарт: C16
Алтернативи: C12, C22

Приложения: чиста вода, мръсна вода, масла и други умерено корозивни флуиди.

PC16