PT07 85mm 100mm

  • PT07 85mm 100mm
  • PT07 85mm 100mm

Съответствия с други производители
FGD Seals размер 85mm и 100mm

За транспортни помпи в инсталации за отстраняване на серния диоксид от димни газове в електроцентрали, размери 85mm, 100mm.