PT07 50mm 60mm

  • PT07 50mm 60mm
  • PT07 50mm 60mm

Съответствия с други производители
FGD Seals размер  50mm и 60mm

За транспортни помпи в инсталации за отстраняване на серния диоксид от димни газове в електроцентрали, размери 50mm, 60mm.